هنری جیمز ، پرتره یک بانو

ساعات کمی در زندگی وجود دارد که قابل قبول تر از ساعتی باشد که به مراسم معروف به چای بعد از ظهر اختصاص دارد. ...

error: Content is protected !!