25 September 2017/چای

وقتی چای آیینی می شود ، در قلب توانایی ما برای دیدن عظمت در چیزهای کوچک جای خود را می گیرد. زیبایی را کجا می توان یافت؟ در چیزهای بزرگی که مانند هر چیز دیگری محکوم به مرگ هستند ، یا در چیزهای کوچک که آرزوی هیچ چیز ندارند ، اما می دانند چگونه یک جواهر از بی نهایت را در یک لحظه تنظیم کنند؟

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!